Prijelomi zamora goljenične kosti  kod djece

Prijelom zbog zamora jedan je od češćih ozljeda sportaša. U ovome radu opisali smo prijelome zamora gornjeg okrajka goljenične kosti kod tri djeteta koja se nisu aktivno bavila sportom. Dob djece kretala se od 4 do 9 godina. Nije nađeno odstupanje u rastu i razvoju u odnosu na vršnjake. Os donjih ekstremiteta u frontalnoj i sagitalnoj ravnini kretala se unutar fizioloških granica. Osteogenesis imperfecta isključena je kliničkim parametrima. Nakon kliničkog pregleda proveli smo dijagnostičku obradu prema poznatom algoritmu (radiološka, scintigrafska, CT). Pratili smo stanje bolesnika godinu dana nakon zadovoljavajuće radiološke snimke na mjestu prijeloma zamora. Liječenje je trajalo od 8 do 12 tjedana, i to imobilizacijom u trajanju od 6 tjedana zbog dobi djeteta, a nakon toga poštedom od pojačanoga tjelesnog napora, sve do potpune konsolidacije kosti potvrđene radiološkom snimkom.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 45, No 1, siječanj - ožujak 2001
Autori: G. Miličić, J. Vrdoljak, E. Irha
Referenca rada:
DOI: