Prehrana u predškolskim ustanovama u Splitu

U radu je izvršeno istraživanje energetske i prehrambene vrijednosti cjelodnevnih obroka u predškolskim ustanovama u Splitu od 1991. do 1998. godine. Cilj je bio utvrditi stanje kvalitete prehrane u odnosu na normative, radi njezina unapređenja. Zabilježeni su veći rasponi vrijednosti ispitivanih parametara unutar i između pojedinih organizacijskih cjelina. Rijetke su analize obroka u kojima su svi ispitivani parametri u skladu s preporučenim standardima. Najčešće su vrijednosti bjelančevina i masti povišene, a ugljikohidrata i ukupne energetske vrijednosti snižene. Pravilnik o metodologiji uzimanja uzoraka cjelodnevnih obroka u predškolskim ustanovama te interpretaciji dobivenih rezultata potrebno je donijeti i usvojiti na državnoj razini. Službene preporuke o normativima prehrane u predškolskim ustanovama omogućile bi sastavljanje kvalitetnijih jelovnika. Potrebno je kontinuirano pratiti kvalitetu prehrane. Praćenje prehrane treba povezati s podacima programiranog i kontinuiranog praćenja stanja uhranjenosti djece (prema NCHS standardima SZO). Na taj bi način prijedlozi za unapređenje prehrane bili prilagođeni i usklađeni sa stanjem na terenu.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 44, No 3, srpanj - rujan 2000
Autori: K. Ćurin, A. Stipišić
Referenca rada:
DOI: