Poruke europske škole pedijatrije

Četvrta europska škola socijalne pedijatrije održana je u Zagrebu u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar„ od 15.-17. Studenog 2012. godine. Škola je organizirana u suradnji s Internacionalnim društvom za socijalnu pedijatriju (ISSOP), Hrvatskim društvom za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Hrvatskim pedijatrijskim društvom te UNICEF-om, Ured za Hrvatsku. Glavna tema ovogodišnje škole bila je „Štetni učinci na zdravlje djece“. Posljednjeg dana održana je i javna tribina na hrvatskom jeziku za stručnjake iz Hrvatske koji rade s djecom. Na ovoj javnoj tribini naglasak je stavljen na djetetov rani emocionalni razvoj. Na otvorenju škole sudionicima se preko interneta obratio prof. N i c k S p e n c e r, predsjednik Internacionalnog društva za socijalnu pedijatriju i zdravlje djece (ISSOP) te poželio uspješan rad škole. Također se uime ISSOP-a obratio i prof. L u i s M a r t i n A l v a r e z iz Madrida, koji je bio i jedan od predavača na školi.

Doc. dr. sc. Mi l i v o j J o v a n č e - v i ć, predsjednik ovogodišnje škole socijalne pedijatrije, posebno je naglasio značenje sadržajnog dijela ovogodišnje škole, a ujedno se zahvalio ravnateljici Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ prof. J a d r a n k i B o ž i k o v na prihvaćanju održavanja škole baš u ovoj ustanovi javnog zdravstva. Pozdravljajući sudionike, prof. B o ž i k o v, obznanila je da i buduće škole mogu očekivati potporu i biti mjesto za njihovo daljnje održavanje.
U uvodnoj riječi na početku ovogodiš nje škole prof. dr. sc. J o s i p G r g u - r i ć, voditelj prvih triju škola, govorio je na temu „Prošlost i budućnost ove europske škole socijalne pedijatrije“. Iznio je da Hrvatska gaji dugu tradiciju socijalne pedijatrije, koja se razvijala u okviru koncepta socijalne medicine osnivač koje je u našoj zemlji prof. A n d r i j a Š t a m - p a r. Što se tiče organiziranog rada pedijatrije u Hrvatskoj, ona se povezuje s prvim pedijatrom i osnivačem prvog dječjeg odjela u nas s dr. R a d o va n o m M a r k o v i ć e m, koji je po konceptu i društvenoj angažiranosti nosio zasade socijalne pedijatrije. Isto tako je prof. E r - n e s t M a j e r h o f e r kao prvi predstojnik pedijatrijske klinike u Zagrebu, u svom udžbeniku pedijatrije govori o područ ju zaštite zdravlja djece. Nakon Drugog svjetskog rata razvija se koncept socijalne pedijatrije, a i prvi tečajevi poslijediplomske edukacije zdravstvenih struč njaka za zaštitu djece nose naziv tečajevi socijalne pedijatrije. Godine 1985. I v o Š v e l i J o s i p G r g u r i ć objavljuju udžbenik socijalne pedijatrije. Nekoliko godina poslije toga 1989. godine organizira se 1. simpozij socijalne pedijatrije u Šibeniku na temu „Zlostavljano dijete“. Ti se simpoziji organiziraju do 2009. godine. Važno je istaknuti da su se ti simpoziji održavali u kontinuitetu čak i za vrijeme rata, a treći je doslovno održan u podrumu bolnice za vrijeme granatiranja Šibenika. Nasuprot tome, posljednjih godina oni se, nažalost, prestaju održavati.

U okviru ovih simpozija rađa se zamisao o organiziranju Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, a počinje se razmišljati o većem povezivanju sa svijetom na širenju ideja socijalne pedijatrije. Slijedom toga 2005. godine održao se u Šibeniku Europski kongres socijalne pedijatrije i tad je usvojena i zamisao da se u Šibeniku organizira Europska škola socijalne pedijatrije. Godine 2007. održana je 1. škola na temu „Europska strategija u očuvanju zdravlja djece“. Kako se u Šibeniku održavao nacionalni simpozij socijalne pedijatrije, predloženo je, radi lakšeg organiziranja, da se Europska škola premjesti u Dubrovnik, s obzirom na to da u tom gradu djeluje internacionalni poslijediplomski centar. No ti se uvjeti nisu pokazali kao bitna prednost, pa je nakon dvije godine odlučeno da se mjesto tečaja premjesti u Zagreb, i to u Školu zdravlja „Andrija Štampar“.
U tijeku svog izlaganja prof. G r g u - r i ć je naglasio kako je ove godine u Zagrebu od 26.-29. rujna održana 6. europska konferencija na temu „Dijete u gradu“, te je prijedlog da iduće godine to bude i tema iduće, 5. škole socijalne pedijatrije, koja će se nastaviti održavati u Zagrebu.
Na ovogodišnjoj Europskoj školi socijalne pedijatrije, kao što je rečeno, naglasak je stavljen na štetne utjecaje koji djeluju na dječje zdravlje. Upravo danas vrlo dominantnu ulogu imaju socijalni i okolišni čimbenici, koji su i na ovoj školi posebno elaborirani. Uvodno izlaganje održao je prof. L u i s M a r t i n A l v a - r e z, u kojem se fokusirao na utjecaj negativnih ekonomskih prilika na zdravlje djece, koje je posebno ugroženo u sadašnjim nepovoljnim gospodarskim prilikama, osobito na jugoistoku Europe. Prof. C a r m e l C e f a i iz Malte govorio je o potrebi djelovanja na djecu u smislu stvaranja veće otpornosti. Uz cijepljenje djece za stvaranje imunološke otpornosti potrebno je djelovanje koje će stvarati veću otpornost djece na različite negativne socijalne čimbenike. O problemu djetetovog socijalnog razvoja u sadašnjem svijetu referirao je prof. M l a d e n K n e ž e v i ć. U svom kritičnom pristupu posebno je naglasio kako suvremeni društveni razvitak u konceptu neokapitalizma onemogućava ekspresiju obitelji na djetetov razvoj. U tom kontekstu posebni problemi nastaju prilikom razvoda braka, o kojima je govorila prof. G o r d a n a B u l j a n - F l a n d e r, a o novoj ulozi očeva prof. R e n a t a M i l j e v i ć R i đ i č k i. Dosadašnje škole, pa i ovogodišnja, naglasak su stavile na rani razvoj djeteta. U tom pogledu održano je nekoliko vrlo dobro fundiranih izlaganja: prof. A i d a S a l i h a g i ć - K a d i ć „Uloga stresa za vrijeme trudnoće na kasniji razvoj djeteta“, doc. dr. sc. A l e n k a G a g r o upozorila je na nepovoljne čimbenike koji utječu na imune poremećaje u djece, zatim doc. dr. sc. Mi l a n M i l o š e v i ć o kemijskim i fizičkim opasnostima iz okoline na djetetovo zdravlje. Dr. I v i c a K i s i ć govorio je o polutantima, a dr. sc. D r a g o P o l j a k o utjecaju elektromagnetskog zračenja na trudnicu i dijete. Jedan blok tema posvećen je problemu pretilosti, o čemu je referirala prof. dr. sc. S a n j a M u s i ć - M i l a n o v i ć, a o problemima nesreća izlagali su prof. dr. sc. A i d a M u j k i ć o prevenciji nesreć a kao novom izazovu socijalne pedijatrije, a prof. dr. sc. J u l i j e M e š - t r o v i ć o problemu teških ozljeda i provođ enju edukacijskog programa među splitskom djecom u prvoj pomoći kod unesrećenih.

Kao što je rečeno, posljednji dan škole održana je javna tribina na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz različitih područja, koji se brinu o zdravlju djece (tema: „Zdravstveno prosvjećivanje za suradne struke i roditelje“). Sadržaj ovog dijela bio je primarno orijentiran prema djetetovom emocionalnom razvoju. Uvodno je vrlo kompleksno izlaganje dao doc. dr. sc. Mi l i v o j J o v a n č e - v i ć na temu: „Utjecaj ranih iskustava na emocionalni razvoj i razvoj mozga“, a u nastavku mr. sc. Mi r j a n a Š p r a j c B i l e n na temu: „Rani emocionalni razvoj u suvremenom društvu“. Na kraju je gđa. Ž e l j k a Vu č k o, predsjednica Udruge „Palčić“, dala primjer roditeljske uloge u zaštiti zdravlja djece - iskustva udruge roditelja prijevremeno rođene djece „Palčić“, i to upravo na dan kad se obilježava međunarodni dan posvećen prijevremeno rođenoj djeci.
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 45, No 1, siječanj - ožujak 2001
Autori: J. Grgurić
Referenca rada:
DOI: